×

Rybnik, dn. 06.07.2020

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

DLA PACJENTÓW NZOZ MEDYK SP. Z O.O.

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest „NZOZ MEDYK Sp. z o.o.”. W sprawie danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:                                         

NZOZ MEDYK Sp. z o.o.

ul.Jastrzębska 12,

44-253 Rybnik

//NIP:647-222-79-78   REGON: 276783809//

lub telefonując pod numer 32 7394297.

Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych (IOD), który jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych, jest nim Mirela Pytel-Mościcka.

Możesz się kontaktować z IOD w sprawie Twoich danych osobowych oraz w celu ustalenia terminu spotkania pisząc na adres:

dane.mpm@gmail.com

  1. Cel przetwarzania danych osobowych:

Twoje dane przetwarzamy w celu realizacji praw pacjenta;

a ponadto w celu;

-udzielania świadczeń zdrowotnych;

-realizacji umowy z NFZ;

-rozliczeń umowy z NFZ;

-rozliczeń wizyt komercyjnych;

-statystyki medycznej;

-kontaktu telefonicznego.

  1. Odbiorcami Twoich danych osobowych są osoby i podmioty wskazane w art. 26 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj.

– pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,

– podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,

– organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,

– podmiotom wymienionym w Ustawie o działalności leczniczej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia,

– ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,

–  uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,

– organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności,  w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,

– podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,

– zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,

– lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia,

– wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania,

– spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,

– podmiotom świadczącym usługę przetwarzania na rzecz administratora danych na podstawie umowy powierzenia (informatycy, dostawcy oprogramowania, biuro rachunkowe).

  1. Informacja o zamiarze przekazywania danych do państwa trzeciego.

W związku z otrzymywaniem korespondencji e-mail na adres: dane.mpm@gmail.com Twoje dane są przetwarzane przez USA.

  1. Zgodnie z art. 29 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Twoje dane związane z udzieleniem świadczeń medycznych będą przechowywane 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem;

-dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

-dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

-zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

Skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

-5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

-2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

-dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Po upływie okresów wymienionych podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

Rejestry dotyczące udostępnień:

– dokumentacji medycznej;

– orzeczeń z zakresu medycyny pracy;

– orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych;

przechowujemy 20 lat.

Faktury Vat przechowujemy 5 lat.

  1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynika z art. 25 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej: nazwisko i imię, datę urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.

Konieczne jest podanie serii i numeru dokumentu tożsamości w oparciu o Ustawę o Świadczeniu Opieki Zdrowotnej Finansowanej ze Środków Publicznych w sytuacji gdy nie uzyskano pozytywnej weryfikacji dotyczącej nieodpłatnego świadczenia finansowanego ze środków publicznych.

Dane dobrowolne to: nr telefonu oraz adres e-mail, które są zbierane na mocy Ustawy o POZ.

Brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielania świadczeń.  

  1. Masz prawo żądania od Administratora;

-dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą;

-ich sprostowania (poprawienia);

-usunięcia w zakresie przewidzianym przepisami prawa;

-ograniczenia przetwarzania (numer telefonu);

-masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uznasz za uzasadnione, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietna 2016 r. pisząc na adres

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul.Stawki 2

00-193 Warszawa.

  1. Twój numer PESEL będzie przetwarzany w sposób zautomatyzowany w celu uzyskania informacji dotyczącej potwierdzenia prawa do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.